การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา

ชื่อเรื่อง           :         การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา

ชื่อผู้     :         นางสาวกฤตยณันฏ์  ขุ้ยศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ปีที่ประเมิน       :        ปี 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา  มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านควนรา  2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา  3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา  4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านควนรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน    จำนวน  6  คน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  จำนวน 24 คน  และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 24 คน  รวมทั้งหมด 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านควนรา ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านควนรา  มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย (x)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการประเมินพบว่า

           1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2   โดยภาพรวม  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  อยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.55, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน  โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 1  ด้าน  มีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า

          2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ด้านบริบท  มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.76, S.D. = 0.40)        

2.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.60, S.D. = 0.55)

              2.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และ       มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.86, S.D. = 0.29)

 3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ด้านปัจจัยนำเข้า  มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้

    3.1  ความเหมาะสมและความเพียงพอของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน        และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.40, S.D. = 0.52)

    3.2  ความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน    และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.36, S.D. = 0.52)

    3.3  ความเหมาะสมและความเพียงพอของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน        และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.62, S.D. = 0.48)

    3.4  ความเหมาะสมและความเพียงพอของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.21, S.D. = 0.40)

           4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ด้านกระบวนการ  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.52)

5.  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 ด้านผลผลิต ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

    5.1 ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.54, S.D. = 0.52)

      5.2 ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.70, S.D. = 0.52)

      5.3 ข้อที่ 3 มีวินัย  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.65, S.D. = 0.52)

      5.4 ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     (x = 4.11, S.D. = 0.66)

      5.5  ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x = 4.48, S.D. = 0.56)

      5.6 ข้อที่ 6  มุ่งมั่นในการทำงาน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x = 4.31, S.D. = 0.56)

      5.7 ข้อที่ 7  รักความเป็นไทย พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.53, S.D. = 0.54)

      5.8 ข้อที่ 8  มีจิตสาธารณะ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.62, S.D. = 0.51)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านควนรา

Comments

comments

- Advertisement -