รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนวัดสลักได

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนวัดสลักได

ผู้รายงาน        นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน

หน่วยงาน        โรงเรียนวัดสลักได  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ปีที่       ปี  2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  9   คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  20 คน และครูผู้สอนโรงเรียนวัดสลักได จำนวน  3  คน  เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ  ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)  แบบสอบถามมีจำนวน 3  ฉบับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88,  0.90  และ  0.89  ตามลำดับ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.87 –  0.93,  0.84 – 0.93  และ 0.89- 0.95  ตามลำดับ และแบบประเมินมี 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.96  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.84 – 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที  ผลการประเมินพบว่า

  1.  ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปของโครงการโดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  (x= 4.11, S.D.= 0.16) ส่วนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.17, S.D.= 0.57)

  2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (x= 4.38, S.D.= 0.20) ส่วนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 3.98, S.D.= 0.56)

  3.  ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (x= 4.14, S.D.= 0.29) ส่วนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.10, S.D.= 0.61)

4.  ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

       4.1  หลังดำเนินโครงการครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  100  

      4.2  หลังดำเนินโครงการ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม มีคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ทุกรายสมรรถนะ และทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ ดีมาก (x= 3.52, S.D.= 0.28)

      4.3  ผลการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนก่อนและหลังดำเนินโครงการ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินที่ตั้งไว้

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนวัดสลักได

Comments

comments

- Advertisement -