ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนหนังสือกลับด้าน

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวศุภลักษณ์  เกิดวันเอี่ยม

ชื่อเรื่อง : ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนหนังสือกลับด้าน

ปีการศึกษา :

บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกและแก้ปัญหาให้นักเรียนเขียนหนังสือกลับด้านได้ถูกต้อง  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ่อแร่ จำนวน 13 คน ปี 2563  เครื่องมือที่ใช้ในการศึษา 1)แผนการสอนจำนวน 3 แผน 2)ชุดฝึกการเขียนพยัญชนะไทยจากง่ายไปยากแบ่งเป็น 3 ชุดฝึก 6 กิจกรรม 3)ชุดฝึกกิจกรรมก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจการเขียนตัวพยัญชนะไทยให้ถูกต้องตัวหนังสือไม่กลับด้าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง ตัวหนังสือไม่กลับด้าน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังยืนยันแนวคิดที่ว่า การเขียนพยัญชนะไทยที่เริ่มจากการเขียนที่ง่ายไปหายาก สามารถทำให้นักเรียนปฐมวัย มีแรงจูงใจในการเขียนหนังสือด้วยความสบายใจไม่เบื่อ พร้อมที่จะเรียนรู้และเขียนพยัญชนะไทยที่ยากขึ้น ทำให้นักเรียนมีความรอบคอบในการเขียนพยัญชะไทยได้ถูกต้องและดีขึ้น 

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนหนังสือกลับด้าน

วิจัย เรื่อง ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนหนังสือกลับด้าน (ฉบับเต็ม)

Comments

comments

- Advertisement -