การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงาน                 การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ผู้ประเมิน                  นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์

ตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต

ปี               

           รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต  โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (DanielL.Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน และครูผู้สอนจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ชุด โดยชุดที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 ชุดที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 ชุดที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 ชุดที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 และชุดที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

           ผลการประเมิน พบว่า 

           1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินบริบทของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

           2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินปัจจัยนำเข้า โครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

           3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกระบวนการของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

           4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

           สรุปผล  การประเมินโครงการในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก

           ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

           จากการประเมินโครงการ พบว่า มีข้อเสนอแนะรายด้านทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

           1. ด้านบริบทของโครงการ โรงเรียนควรมีการประชุมเพื่อทำการแต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการเพื่อรับผิดชอบโครงการ และควรสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สามารถตอบสนองกับความต้องการและชุมชนอย่างแท้จริง   

           2. ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนควรทำการจัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะด้านการนิเทศภายในก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการจัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในตามปฏิทินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับครูในการศึกษา รวมถึงทำการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของโครงการนิเทศภายใน 

           3. ด้านการบวนการ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน โฮมรูม การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอนและการสอนซ่อมเสริมมาใช้การนิเทศภายในมากขึ้น ควรมีการประเมินผลจากการแบบบันทึกการศึกษาดูงานและบันทึกการสังเกตการสอน ทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว

           4. ด้านผลผลิต ควรจัดอบรมสัมนาให้ความรู้กับครูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ และมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาจัดระบบการเก็บผลการประเมินการนิเทศให้เป็นระบบที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย

           ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป มีดังนี้

           1. ควรทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

           2. ควรทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

           3.  ควรทำการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ไอ (CIPPI model)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านควนนิมิต อำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Comments

comments

- Advertisement -