บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปี 2562

ตัวอย่าง หน้าที่ 1

ตัวอย่าง หน้าที่ 2

ตัวอย่าง หน้าที่ 3

PLC

บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพProfessional Learning Community (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562

Comments

comments