การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการอ่านพัฒนาตน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

เพิ่มเพื่อน

ชื่อวิจัย       :    การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านพัฒนาตน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำวิจัย     :    นางจารุวดี   ขวัญศรีสุทธิ์
ปีการศึกษาที่สำเร็จ      :    

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านพัฒนาตน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านพัฒนาตนที่ใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีหน่วยในการสุ่มคือห้องเรียน เครื่องมือ คือ ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านพัฒนาตน  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนำชุดการเรียนด้วยตนเองใช้เป็นสื่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านพัฒนาตน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมกับหลังใช้ชุดกิจกรรม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบแบบที (t – test)

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพัฒนาตน การอ่านพัฒนาตน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพัฒนาตน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการประเมินผลระหว่างเรียน และหลังเรียน (E1/E2) กับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเป็น 85.65 / 89.14 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและนักเรียนที่ได้เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพัฒนาตน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการอ่านพัฒนาตน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

Comments

comments

- Advertisement -