รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

0
658

เพิ่มเพื่อน

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
ผู้รายงาน        นายพรพิษณุ ทองคำ
หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ปีที่       ปี  2563

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประเมิน องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) และ  ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI MODEL ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต คือ ครูโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) จำนวน 12 คน ผู้ให้ข้อมูลด้านผลผลิต ความรู้ในการจัดการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน การปฏิบัติสุขาน่าใช้ และด้านผลกระทบ จิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) จำนวน 130 คน ผู้ให้ข้อมูลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ คือ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 104 คน จากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่น .83 ด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่น .87 ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น .94 ด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่น .86 ด้านผลกระทบมีค่าความเชื่อมั่น .86 แบบทดสอบความรู้มีค่าความเชื่อมั่น .88 แบบประเมินการปฏิบัติมีค่าความเชื่อมั่น .92 และแบบประเมินตนเอง   มีค่าความเชื่อมั่น .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท มีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 4.56, S.D.= 0.43) วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาการจัดสภาพแวดล้อม    ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์งบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.62, S.D.= 0.87)

3. ด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) ประกอบด้วย 1) กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) กิจกรรมการคัดแยกขยะ 3) กิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และ 4) กิจกรรมสุขาน่าใช้ ทุกกิจกรรมมีคุณภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 4.63, S.D.= 0.56)

4. ด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม สูงว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 การปฏิบัติในการรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนอยู่ในระดับ มาก (x= 14.32, S.D.= 1.42) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 4.65, S.D.= 0.56)

5. ด้านผลกระทบ จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของผู้ปกครอง อยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 4.68, S.D.= 0.73)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

Comments

comments

- Advertisement -