การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย

0
1132

ชื่อเรื่อง           การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย
ผู้เขียน            นายคำนึง  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสไทย
ปีที่รายงาน       2563

บทคัดย่อ
            การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนิน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังดำเนินการโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามประเภท ประชากรครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย ประจำปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ครูมีความพึงพอใจก่อนดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย อยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความพึงพอใจหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทยอยู่ในระดับมาก

            2. ครูโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศวิชาการ โดยรวมอยู่ระดับมาก

            3. นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

            4. ครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

            5. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 2.57, 2.02, 2.55, 2.12, 3.48, 2.57, 2.83 และ 2.86 ตามลำดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 2.63 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 10.1 และในปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.02, 3.05, 2.72, 2.88, 3.48, 3.28, 3.18 และ 2.96 ตามลำดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3.07 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 23.00

            6. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก่อนการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หลังการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

            7. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจ ก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

            8. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมและรายกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

            9. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังการดำเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย

Comments

comments

- Advertisement -