การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวรอฮานี ปูตะ

โรงเรียนบ้านเขาวัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ปี

        การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม   2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 18 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.44/80.16 ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน นั่นคือ ก่อนการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 9.07 คิดเป็นร้อยละ 30.24 และหลังการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 24.05 คิดเป็นร้อยละ 80.16

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Comments

comments

- Advertisement -