การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

0
458

ชื่อเรื่องที่ศึกษา            การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

ชื่อผู้ศึกษา                 นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยคือ 5 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที และในการทดลองครั้งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองแบบกึ่งการทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบ One – Group Pretest – Posttest Design โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กำหนดให้ค่าคะแนนคือ ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน จำนวน 20 ข้อ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 แผน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ สถิติทดสอบ t -test แบบ Dependent และคำนวณหาค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูปและคะแนนผลการเรียนรู้หลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผลวิจัยปรากฏว่า

ผลการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูป (x̄) เท่ากับ 8.58 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป (x̄) เท่ากับ 16.72 คะแนน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย คือ ผลการเรียนรู้หลังเรียนเรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สูงกว่าก่อนเรียน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

Comments

comments

- Advertisement -