การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

ชื่อผลงาน        การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

ผู้            ภวัฐ  ภุมรินทร์

ปี      2563

              การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  (Research & Development)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM)  ดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) 3.2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปี 2563  จำนวน 79 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) 2) แบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 30 ข้อ 3) แบบมาตราส่วนประเมินค่าวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM)  จำนวน 10 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test Dependent) ค่าเฉลี่ย  (x̄ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) เป็นรูปแบบการสอนที่บูรณาการการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา การสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษ และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา การสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษ และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  
  2. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) มีประสิทธิภาพ 88.92/87.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
  3. ผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) พบว่า
    1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
    1. ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ  0.8215 หมายความว่าการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM)  ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8215  หรือคิดเป็นร้อยละ 82.15
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM)  โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและการสอนแบบโครงงาน (UESPM) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

Comments

comments

- Advertisement -