แบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ  เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ  เพื่อส่งเสริมความสามารถ                   ด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          

ชื่อผู้ศึกษา       นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ปี     

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4)เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) รูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการศึกษาพบว่า

                   1. รูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และปัจจัยสนับสนุนการนำรูปแบบการสอนไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. ขั้นสร้างการรับรู้ (P) 2. ขั้นประมวลผล (P) 3. ขั้นประยุกต์ใช้ (A) 4. ขั้นประเมินผล (E)

                   2. รูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความสามารถความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และระหว่างเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                   3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนความสามารถด้านความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ และได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก

                   4. ประสิทธิผลรูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงใจต่อรูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความสามารถมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

แบบการสอนวิชาโครงงานศิลปะ  เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

Comments

comments

- Advertisement -