การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อเรื่อง             :  การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อผู้           :  ธัญวรัตม์  สมศักดิ์

ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 

                  รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในเรื่องนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 36 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 1) ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่า t–test

              ผลการศึกษาพบว่า

1) ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 8 เล่ม มีประสิทธิภาพดังนี้  81.83/80.28 , 81.11/89.17 , 80.44/86.39 , 80.19/80.28 , 89.44/84.72 , 97.92/84.44 , 87.30/92.22 และ83.06/95.00
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบฝึกทักษะ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Comments

comments

- Advertisement -