หลักสูตรระดับชั้นเรียน รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

หลักสูตรระดับชั้นเรียนนี้จัดทาขึ้นนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะเบื้องต้น 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาฟิสิกส์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชำฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาฟิสิกส์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรายวิชำโลก ดำราศาสตร์และอวกาศ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ที่ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสำระเพิ่มเติมเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้สอนได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) กลุ่มสำระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสำระการเรียนรู้เพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชำ โครงสร้างรายวิชำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุผลตาม จุดหมายของหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป

ผู้เผยแพร่ : นางรจนา แสงสุธา

หลักสูตรระดับชั้นเรียน รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

Comments

comments