การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี โรงเรียนเสนาบดี

หัวข้อการศึกษา           การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี โรงเรียนเสนาบดี

ผู้ศึกษา                    กรุณา  ป้อมทอง

ตำแหน่ง                   วิทยฐานะ ครู

ปี               

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี โรงเรียนเสนาบดี โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จากการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี โรงเรียนเสนาบดี  ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  และ 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปีโรงเรียนเสนาบดี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี  ห้อง 3/2 โรงเรียนเสนาบดี  สังกัดเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาคเรียนที่ 2  ปี 2562  จำนวน 1 ห้องเรียนรวม 25 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี  จำนวน  6  ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี โรงเรียนเสนาบดี  จำนวน  30 แผน   และ 3)                    แบบประเมินวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  30  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย (x̄)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระและ ค่าดัชนีประสิทธิผล

              ผลการศึกษาพบว่า

              1. ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี  โรงเรียนเสนาบดี มีทั้งหมด 6 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.19/86.00  โดยสูงกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้  คือ 80/80 

              2.  ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีความแตกต่างกัน โดยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าคะแนนก่อนหลังการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

              3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี มีค่าเท่ากับ  0.70 คิดเป็นร้อยละ 70.00

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี โรงเรียนเสนาบดี

Comments

comments