ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา

ชื่อผลงาน  :  ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านกูวา

ผู้ศึกษา        นางแวสะนะ  บิดี

ตำแหน่ง       ครู โรงเรียนบ้านกูวา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านกูวา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านกูวา และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านกูวา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ คน ที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้นและเป็นผู้สอน ใช้แบบแผนการศึกษาโดยยึดแบบกลุ่มเดียว โดยวัดผลก่อนและหลังการทดลอง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ๑) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา  จำนวน ๘ เล่ม  ๒) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา  จำนวน ๒๔ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๒๐ ข้อ และ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา จำนวน ๑๐ ข้อ ดำเนินการศึกษาโดยทำการสอนในชั่วโมงเรียนสอนซ่อมเสริมประจำวัน ในระหว่างเวลา ๑๔.๑๕ น. – ๑๕.๑๕ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕6๓  ถึงวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕6๔ ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๒๔ ชั่วโมง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติประกอบด้วยค่าทดสอบประสิทธิภาพ  E1/E2  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการศึกษาพบว่า

  ๑)  ผลการทำกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ ๘๒.๕๗ และผลการทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  มีค่าเท่ากับ ๘๑.๑๑ ดังนั้น แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำที่ประสมกับสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๒.๕๗/๘๑.๑๑

๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำที่ประสมกับสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๖๑ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๒.๖๓ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๖.๒๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๒.๓๔  โดยมีค่าพัฒนาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย ๖.๖๑

๓) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำที่ประสมกับสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๔  

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูวา

Comments

comments