รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ

ชื่อผู้รายงาน     นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม

ปี     

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหา การอ่านไม่ เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติด้านบริบท 2) รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติด้านกระบวนการ และ 4) รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียน ไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จ านวน 67 คน ได้แก่ ครูจ านวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน และนักเรียน จ านวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินในด้านบริบทของโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ เขียนไม่ได้อ่าน ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29)

2. การประเมินในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ เขียนไม่ได้ อ่านไม ่คล ่อง เขียนไม ่คล ่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป ่าชาติครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21)

3. การประเมินในด้านกระบวนการของของโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ เขียน ไม่ได้อ่านไม ่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติครูคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12)

4. การประเมินในด้านผลผลิตของของโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ เขียนไม่ได้ อ ่านไม ่คล ่อง เขียนไม ่คล ่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป ่าชาติครูคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.17)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ

Comments

comments