รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ชื่อเรื่อง:                รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รายงาน:            ดร.สรรนภา  แน่นหนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

คำสำคัญ:             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารสถานศึกษา, การประเมินโครงการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

               การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model) และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนทพาราม ปี 2563 ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูและบุคลากร และผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนบุคคล ในชุมชนใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและการเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรมาเป็น กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

                   ผลการประเมินโครงการพบว่าด้านบริบทในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตรที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้ 2) ผู้ร่วมดำเนินโครงการตระหนักในความสำคัญของการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 4) ผู้ร่วมดำเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในประเด็น 1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชนและ 4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย ด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ 2) มีการสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 3) มีระบบการนิเทศกำกับติดตามเพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 4) มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้    ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 3) มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานขั้นตอนวิธีการจัดทำโครงการ 4) ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและ 5) สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ

                 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าโดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับ   มากที่สุดและเมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนมีความสุขรักครอบครัวและชุมชน 2) นักเรียนรักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) นักเรียนให้ความเคารพบิดามารดา ครูและญาติผู้ใหญ่ 4) นักเรียนเต็มใจช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยไม่ดูดาย 4) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 5) นักเรียนไม่เรียกร้องอยากได้ในสิ่งของที่ผู้ปกครองได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ และ 6) นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดี ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 2)นักเรียนชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน 3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า 4) นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น 5) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะในวิชาต่างๆ และ 6) นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามที่ต้องการได้  ด้านผลสำเร็จของโครงการมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยแห่งความพอเพียงให้ 2) ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 3) ท่านต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน 4) สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ 5) นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ 6) นักเรียนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข       

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   

Comments

comments