การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ด้วยเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม

เผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง     : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ด้วยเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม

ผู้วิจัย   : นางนูรีสา  ปูยามา      

ปีที่วิจัย :

          การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ด้วยเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม   3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี  ปี 2563  จำนวน 21 คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า

          1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  (E1/E2)  =  80.31/82.17

          2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการรเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ด้วยเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม

Comments

comments

- Advertisement -