การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์

ชื่องานวิจัย :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์

ชื่อ – สกุลผู้ทำงานวิจัย :     นางยศวดี  ศศิธร

โรงเรียน : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 94 คน เป็นการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง จำนวน 1 แผน 15 ชั่วโมง2) แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครู 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงฉบับก่อนเรียนและฉบับหลังเรียน ฉบับละ 20 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในรูปแบบออนไลน์

Comments

comments

- Advertisement -