แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 15101 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ซึ่งผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษจากสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน โดยสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัว จะช่วยให้ผู้เรียนคาดเดาคำศัพท์จากสิ่งที่พบเห็นสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของผู้เรียน เพื่อฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนได้เน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เป็นการวางรากฐานภาษาอังกฤษที่ดีในกับผู้เรียนแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เน้นทั้ง 2 ทักษะ คือ อ่าน และเขียน โดยใช้ตัวละครการ์ตูนเพื่อ
กระตุ้นความสนใจและเข้าถึงผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เรียน จะได้ฝึกทักษะ อ่าน เขียน ผ่านการ์ตูนเหล่านี้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทั้งหมด 5 เล่ม
ใช้เวลาการเรียนการสอนเล่มละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง Self Introduction
เล่มที่ 2 เรื่อง Daily Routines
เล่มที่ 3 เรื่อง Occupations
เล่มที่ 4 เรื่อง Food and drinks
เล่มที่ 5 เรื่อง Sports
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในแต่ละเล่ม
ประกอบด้วย คำแนะนำใช้สำหรับครู คำแนะนำใช้สำหรับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เฉลยแบบฝึก
ทักษะ
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารชุดนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการทำ
กิจกรรม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและนำสิ่งที่เรียนรู้จากในบทเรียนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดแบบฝึก

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments