การพัฒนาหนังสือความจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับชมภู

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือความจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับชมภู
ผู้วิจัย นางสาวสุภาพร สิทธิ ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือความจริงเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านซับชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือความจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด แบบประเมินคุณภาพสำหรับผู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
1) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือความจริงเสริมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดาวน์โหลดงานวิจัย

การพัฒนาหนังสือความจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับชมภู

Comments

comments

- Advertisement -