การบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมเพื่อจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ชื่อเรื่อง          การบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมเพื่อจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ผู้             นางเบญจรัตน์  ศิริประเสริฐ

ปีที่วิจัย           2564

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคตที่พึงประสงค์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิมาจาก หัวหน้างาน หัวหน้าระดับการศึกษา และครู ข้อมูล ทุติยภูมิ ได้แก่ ศึกษาจากเอกสารข้อมูลของสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง ภาพรวมของการวางแผนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ภาพรวมของการปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมของการศึกษาผลที่เกิดขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  ภาพรวมของการปรับปรุง แก้ไข มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการศึกษา เหตุปัจจัยสำคัญแยกเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่ฉุดรั้ง ดังนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนได้แก่ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโครงสร้างชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เน้น    การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีทัศนคติที่ดี ส่วนเหตุปัจจัยที่ฉุดรั้งได้แก่ บุคคล ครูบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจิตวิทยาการแนะแนว ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขาดความเข้มงวด ในการกำกับติดตามในการดำเนินงานจากทีมผู้รับผิดชอบ  และวิธีการยังขาดความทันสมัยในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ โครงการ กิจกรรม ควรจัดให้เหมาะสมกับนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ปัญหาด้านการสื่อสารกับเครือข่ายในชุมชนค่อนข้างมีน้อยและขาดการทำวิจัยที่เกี่ยวกับ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. แนวทางการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ให้บรรลุตามภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในช่วงปี 2564-2568 จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งขึ้น เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปัจจัยฉุดรั้งที่เกิดขึ้นกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมเพื่อจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

Comments

comments

- Advertisement -