การพัฒนาความสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0
495

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้ ธิดารัตน์ ศรสวัสดิ์
ปี 2564การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม เรื่อง Great Animals ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกม เรื่อง Great Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 22 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 อ16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้(ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Great Animals จำนวน 12 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Great Animals เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม เรื่อง Great Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ จำนวน 10ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t (t-test dependent)


ผลการศึกษาพบว่า

  1. นักเรียนที่เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม เรื่อง Great Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม เรื่อง Great Animals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄= 4.46) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาความสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Comments

comments

- Advertisement -