รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว

ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว
ชื่อผู้วิจัย นายอุดร แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางลาว
ปีที่ศึกษา ปี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนซ่อมเสริมโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ภาคเรียนที่ 2 ปี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า

  1. ประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว มีประสิทธิภาพ 94.13/92.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ที่เรียนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียน หลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.65) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.30) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 18.35 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 61.17
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว

Comments

comments

- Advertisement -