รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว
ชื่อผู้วิจัย นายอุดร แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางลาว
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out ในการเรียนทักษะการพูดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out ในการพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) 3) ชุดกิจกรรมการสอน Step Up Speak Out 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นขยับกายคลายสมอง (Warm Up) ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมพร้อมเนื้อหาใหม่ (Presentation) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝนจนเข้าใจ (Practice) ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปได้ (Summary) และขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้เป็น (Apply)
  2. ผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพ 84.57/83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out หลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.11) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.44) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 13.67 และร้อยละคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 45.56
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว

Comments

comments

- Advertisement -