รายงานการประเมินโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ผู้ นายณัฐพล หงษ์คง
ปีที่ ปี

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 6) เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 7) เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และ 8) เพื่อประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 87 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (5-Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient - α) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จากการประเมิน พบว่า ภาพรวมของโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้

  1. ด้านบริบท มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการและกระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานวิชาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน ระดับมากที่สุด
    1. ด้านปัจจัยนำเข้า คือ มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ของโครงการ คือ ด้านบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ และสถานที่ อยู่ในระดับมาก
  2. ด้านกระบวนการ บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถดำเนินโครงการตามกิจกรรมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก
  3. ด้านผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ด้านผลกระทบ มีการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด
  5. ด้านประสิทธิผล นักเรียนมีความมั่นใจในความรู้ที่ได้รับแต่ละกิจกรรมของโครงการและ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่ในระดับมาก
  6. ด้านความยั่งยืน นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและภายหลังการเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถทางวิชาการไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก
  7. ด้านการถ่ายโยงความรู้ ผู้บริหารและครูและบุคลากรสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นได้อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

Comments

comments

- Advertisement -