ความยากลำบากทางจริยธรรม (Ethical Dilemma) ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง ความยากลำบากทางจริยธรรม (Ethical Dilemma) ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสงขลา
ผู้ นางสาวนุตประวีณ์ สวัสดี
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาภาวะความยากลำบากทางจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนของรัฐในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางจังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก จากผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสงขลา ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวผู้วิจัยเอง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเผชิญกับประเด็นความยากลำบากทางจริยธรรมในการบริหารงานฝ่ายบุคคล ซึ่งนำไปสู่ความยากลำบากในการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ 1) กฎระเบียบข้อตกลงกับความจำเป็นส่วนบุคคล 2) มุมมองส่วนบุคลกับอำนาจหน้าที่ 3) มาตรฐานชุมชนกับสิทธิส่วนบุคคล และ 4) ความเท่าเทียมกับความยุติธรรม นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีแนวทางในการแก้ไขและรับมือกับประเด็นที่เป็นปัญหาตามลำดับขั้นดังนี้ 1) กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา 2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ 3) ทบทวนจริยธรรม นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4) ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีสุดจัดการปัญหา

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ความยากลำบากทางจริยธรรม (Ethical Dilemma) ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสงขลา

Comments

comments

- Advertisement -