“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่อง “นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้รับผิดชอบ นางวรรณพัทร ซื่อตรง
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ปี 2564
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้ยึดรูปแบบของการประเมิน CIPPEST MODEL โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้

 1. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านบริบท
 2. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านปัจจัยนำเข้า
 3. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการ
 4. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านผลผลิต
 5. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านผลกระทบ
 6. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านประสิทธิภาพ
 7. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านความยั่งยืน
 8. เพื่อประเมินโครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการถ่ายโยงความรู้
  วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
  “นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการในระหว่าง ปี 2564

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ครั้งนี้ ได้แก่ 1 คน รองผู้อำนวยการ 5 คน ครู 142 คน กรรมการสถานศึกษา 15 คน เครือข่ายผู้ปกครอง 6 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ได้จากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ……. คน ได้แก่ รอง ครู กรรมการสถานศึกษา คน เครือข่ายผู้ปกครอง คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ

 1. การประเมินด้านบริบท ใช้แบบรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาจากเอกสาร พิจารณาจากวัตถุประสงค์
  ของโครงการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
 2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินโครงการสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาปัจจัย
  ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและการบริหารจัดการโดยการถามเฉพาะครูในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 3. การประเมินด้านกระบวนการ ใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินโครงการสร้างขึ้นเพื่อพิจารณากระบวนการ
  วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล โดยสอบถามครูในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินโครงการสร้างขึ้น เพื่อพิจารณาการ
  ดำเนินโครงการและคุณภาพผู้เรียน
 5. การประเมินด้านผลกระทบ ใช้แบบประเมินที่ผู้ประเมินโครงการสร้างขึ้นเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
  ของบุคลากร ความรู้ความเข้าใจของครู และคุณภาพนักเรียน
 6. การประเมินด้านประสิทธิผล ใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินโครงการสร้างขึ้น เพื่อพิจารณาประสิทธิผล
  4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านการสร้างสัมพันธ์ ด้านการดำเนินงานที่คุ้มค่าและความพึงพอใจในการดำเนินงาน
 7. การประเมินด้านความยั่งยืน ใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินโครงการสร้างขึ้น เพื่อพัฒนาการนำความรู้
  ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน การประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ไปสู่งานอื่น การทำงานเป็นทีม และแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จ
 8. การประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ ใช้แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการต่อยอดแนวคิด การปรับกลยุทธ์
  ในการแก้ปัญหา การนำไปใช้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ นำไปปรับความรู้ให้เหมาะสม เป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานอื่น
  ผลการประเมินโครงการ
 9. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับมาตรฐานชาติและมาตรฐาน
  การประกันคุณภาพการศึกษา และแผนการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 10. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ปัจจัยยทั้ง 4 ด้าน คือ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
  และการบริหารจัดการ มีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 11. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการ
  ประเมินผล มีความเหมาะสมมาก
 12. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
  ความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ผลที่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
 13. การประเมินผลกระทบ พบว่า บุคลากรภายในและภายนอกมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจของครู
  และคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 14. การประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า ประสิทธิผลทั้ง 4 ด้าน คือ กระบวนการ ด้านการสร้างสัมพันธ์
  ด้านการดำเนินงานที่คุ้มค่า และความพึงพอใจในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
 15. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน พบว่า โครงการ“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล”
  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำไปสุ่การนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน
  การประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ไปสู่งานอื่น การทำงานเป็นทีม และเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จได้
 16. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า โครงการ “นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่
  มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นำไปสู่การต่อยอดแนวคิด การปรับกลยุทธ์
  ในการแก้ปัญหา นำไปใช้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ นำไปปรับความรู้ให้เหมาะสม และเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานอื่นได้

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Comments

comments

- Advertisement -