การพัฒนาสื่อผสม เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวข้อวิจัย การพัฒนาสื่อผสม เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ.
ผู้ นางสาวจินตหรา อ่อนโยน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)การพัฒนาสื่อผสม เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อสื่อการสอน เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ม. 5/5 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 29 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบวิลคอกซัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สื่อผสม เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบด้วยเนื้อหา 4 เรื่อง ได้แก่ ประวัติการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิกิริยาขั้นที่ 1 Carboxylation ปฏิกิริยาขั้นที่ 2 Reduction และปฏิกิริยาขั้นที่ 3 Regeneration นำเสนอโดยใช้ Microsoft office Power point 8 ชุด และวิดีทัศน์ แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
2. สื่อผสม เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มีประสิทธิภาพ 87.53/83.23 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาสื่อผสม เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Comments

comments

- Advertisement -