บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

0
370

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้ามาจากไหน…ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า  ทำการทดลองสามารถอธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทเรียนสำเร็จรูปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  และทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ปี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

                                                                        ผู้จัดทำ นางคณิตตา  ทองทรัพย์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ดาวน์โหลดบทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Comments

comments

- Advertisement -