รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

0
230

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ผู้รายงาน นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ
ปีการศึกษา

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา จำนวน 148 คนประกอบด้วย จำนวน 28 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ จำนวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.817 และ 0.912 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ พบว่า

 1. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตามความคิดเห็นของครูประจำชั้น พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับคำเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านบริบท
  1.1 ด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ครูประจำชั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนใช้รูปแบบในการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานถูกต้องชัดเจน ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญให้การสนับสนุนโครงการ
  1.2 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูประจำชั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมโครงการกำหนดรายละเอียดที่วางไว้อย่างชัดเจน ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ งบประมาณในการดำเนินตามโครงการมีเพียงพอ
  1.3 ด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูประจำชั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินการตามแผนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษา รองลงมา คือ การดำเนินการตามแผนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน และนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
  1.4 ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูประจำชั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา รองลงมา คือ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
 2. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผลผลิต รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
  2.1 ด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษา รองลงมา คือ โรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามระยะเวลา ที่กำหนด
  2.2 ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถจัดการตนเองในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ รองลงมา คือ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Comments

comments

- Advertisement -