การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL

0
127

ชื่องานวิจัย: การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา -
ผู้ทำวิจัย: นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง
ปีการศึกษาที่ทำวิจัย: -2564


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความ เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL (2) พัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL (3) เปรียบเทียบความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน หลังการพัฒนาศักยภาพ โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL (4) ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โดยการศึกษาทั้งหมดดำเนินการศึกษาในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา -2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญสำหรับประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL จำนวน 5 ท่าน (2) นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา จำนวน 966 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,383 คน และสำหรับตอบแบบประเมินพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม แบบสอบถามการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 276 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 302 คน (3) ครูของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 179 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 181 คน (4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 276 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 302 คน และ (5) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.899 (2) แบบประเมินพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม ของนักเรียน หลังการพัฒนาศักยภาพโดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.946 (3) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.870 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.952
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test)
ผลการวิจัยพบว่า

(1) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (2) เมื่อใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา -2564 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตนในด้านผลการเรียนเฉลี่ย รางวัลการแข่งขัน และพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (3) ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพด้านภาษา ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา รวมทั้งพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียน หลังการพัฒนาศักยภาพโดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2563 (4) นักเรียน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564 อยู่ในระดับมาก และ (5) นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย มีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564 อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL

Comments

comments

- Advertisement -