การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ประกอบกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม

0
19

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ประกอบกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผู้ นางบุณยนุช สิทธิโชค
ปีที่ทำการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ประกอบกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปี โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ห้อง จำนวน 207 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่อง Culture corner ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 แผน รวม 20 ชั่วโมง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Pretest จำนวน 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Christmas festival จำนวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Valentine festival จำนวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Easter festival จำนวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Halloween festival จำนวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องThanksgiving festival จำนวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Thai VS Western festival จำนวน 3 ชั่วโมง และ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Posttest จำนวน 1 ชั่วโมง 2) นวัตกรรมรูปแบบการสอนแบบ 2W3P และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) 3) แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Culture Corner ซึ่งใช้สำหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ2W3Pร่วมกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน จำนวน 1 ฉบับ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการวิจัยการทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าว พบว่า
1. หลังการจัดการเรียนรู้แบบ2W3Pร่วมกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning: GBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคลพบว่านักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และมีนักเรียนมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 34
2. ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ2W3Pร่วมกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) นักเรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 10 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (x̄) 2.35 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.01 และหลังเรียนด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ2W3P ประกอบกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL)นักเรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 10 คะแนน คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (x̄) 7.22 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.38
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) มีส่วนทำให้นักเรียนมีในความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ประกอบกับการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based learning : GBL) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม

Comments

comments

- Advertisement -