การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ประเพณีบุญบ้านเฮา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3-4 ปี)

0
310

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ประเพณีบุญบ้านเฮา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3-4 ปี)
ชื่อผู้ : นางจันทร์เพ็ญ ศรีขว่าง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม
ปีการศึกษา : 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ประเพณีบุญบ้านเฮา โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี จำนวน 13 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม ตำบล นางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สำหรับการจัดประสบการณ์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ได้แก่ 1. สาระการเรียนรู้เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก1.1 บุญเข้ากรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1.2 บุญคูณข้าว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 1.3 บุญข้าวจี่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 2) หนังสือภาพประเพณีบุญบ้านเฮา 3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา จำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบวัดทักษะทางการฟัง และส่วนที่ 2 แบบวัดทักษะทางการพูด ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One shot case study สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
สรุปผลการศึกษาดังนี้
1. ผลการทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา ของชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวนทั้งหมด 13 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจำนวน 11 คิดเป็นร้อยละ 84.61 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนทดสอบความสามารถทางด้านภาษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. ผลการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ประเพณีบุญบ้านเฮา โดยบูรณาการการใช้หนังสือภาพประเพณีบุญบ้านเฮา ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.15 คิดเป็นร้อยละ 84.69 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อจำแนกความสามารถรายด้านพบว่า ทักษะทั้งสองด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ด้านการฟัง มีคะแนนเท่ากับ 4.92 คิดเป็นร้อยละ 82 และด้านการพูดมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.23 คิดเป็นร้อยละ 87

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ประเพณีบุญบ้านเฮา สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3-4 ปี)

Comments

comments

- Advertisement -