การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0
26

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : นางสาวปิยรัตน์ บุญเรือง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
อีเมล: krupiyarat16@gmail.com โทร. 063-589-7943

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 40 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 13 คน และนักเรียนหญิง 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ จำนวน 5 แผน รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One group Pretest – Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีเรื่องพันธะโคเวเลนต์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พันธะโคเวเลนต์

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวิดีทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Comments

comments

- Advertisement -