การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

0
11

ชื่อผลงาน การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ปีที่รายงาน

การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และ 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ก่อน-หลังการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ จำนวน 3 คน ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 302 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 302 คน ใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน (Stratified Random Sampling) และใช้การสุ่มอย่างง่าย (Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
การตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดังนี้

  1. ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
  3. ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
  5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน-หลังการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดังนี้
    5.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน-หลังการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งพบว่าหลังการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมตามพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าก่อนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกตัวบ่งชี้
    5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ก่อน-หลังการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่าทุกตัวบ่งชี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งพบว่าหลังการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นักเรียนมีพฤติกรรมตามพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่า ก่อนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

Comments

comments

- Advertisement -