ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

0
24

ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผู้ นายฐิติกรณ์ อาจะสมิต
ปีที่ทำการวิจัย 2563
ประเภทผลงานวิชาการ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย เป็นผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดสำโรง โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ซึ่งเลือกผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดทุกข้อมูลนำมาใช้ในการศึกษา เนื่องจากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายด้านจากปัญหาการ
แพร่ระบาดโควิด19 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ปกครอง นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google form แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการประเมินเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานอาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงที่ตั้งโรงเรียน ครอบครัวนักเรียนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งแท็บเลต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา โทรทัศน์ที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ทางไกลผ่าน
    ดาวเทียมตามลำดับ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแย่ โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เป็น YouTube Line ตามลำดับ
  2. ผลการประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความคิดเห็นภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =3.24) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ประเด็น “ท่นคิดว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดสำโรง มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มากน้อยเพียงใด” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̄ =3.50) ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นเดียวที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ รองลงมาคือ ประเด็น “ท่านคิดว่า โรงเรียนวัดสำโรง จะจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้คุณภาพมากน้อยเพียงใด” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =3.48) และ “ผู้ปกครองสามารถดูแลเอาใจเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนออนไลน์” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับป่านกลาง ( x̄ = 3.09) และพบว่าผู้ปกครองนักเรียนประสบปัญหาด้านรายได้และการทำงานในช่วงปัญหาการแพร่ระบาดโควิด19อยู่ใน
    ระดับมาก
  3. ผลการประเมินข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดสำโรง พบว่าด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดสำโรง ที่ต้องการให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น แท็บเลต อินเทอร์เน็ต โน้ตบุ๊ก สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ควรมีการแจกหนังสือเรียน จัดทำวิดีโอประกอบการเรียนและจัดทำเนื้อหาการเรียนล่วงหน้าโดยทำเป็นคู่มือประกอบการเรียนให้กับนักเรียน ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนวัดสำโรง พบว่า ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลนั นักเรียนยังไม่พร้อมกับการเรียนออนไลน์ และปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน

คำสำคัญ ความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดงานวิจัย Full Text

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Comments

comments

- Advertisement -