รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0
142

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ : นางสาวเสาวลักษณ์  พนะสันต์  
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  
ปีที่ : ปีการศึกษา

            การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3) ประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 4) ประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 5) ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขั้นตอนดังนี้ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า และการประเมินกระบวนการ ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน (ไม่นับรวมผู้รายงาน) ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู) จำนวน 46 คน และการประเมินผลผลิตและความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ ผู้บริหารโรงเรียน (ไม่นับรวมผู้รายงาน) จำนวน 1 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ครู จำนวน 32 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ปีการศึกษา จำนวน 199 คน ได้จากสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3 – 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 199 คน รวมทั้งหมด 413 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อประเมินผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์    

          ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ รองลงมา คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินโครงการ 2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ผลการประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม มีการปฏิบัติ  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ       ด้านการดำเนินงานตามแผน รองลงมา คือ ด้านการวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 4) ผลการประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมุ่งมั่นในการทำงานและความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ และ 5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการทำให้นักเรียนตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย รองลงมา คือ โครงการทำให้นักเรียนยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการทำให้นักเรียนตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน      

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Comments

comments

- Advertisement -