การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีการแบบเปิด รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีการแบบเปิด รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14745

  การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับวิธีการแบบเปิด  รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  THE  DEVELOPMENT  OF  CRITICAL  THINKING   AND  LEARNING  ACHIEVEMENT USING  PROBLEM-BASED  LEARNING  WITH  OPEN  APPROACH  IN S 32104  SOCIAL STUDIES OF  GRADE 11

  นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง

  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับคำถามปลายเปิด รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ร่วมกับคำถามปลายเปิด ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2565 จำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์จำนวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ  80  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.64 คิดเป็นร้อยละ 75.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.80 คิดเป็นร้อยละ 82.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  Abstract

  The objectives of this research were: 1) to develop critical thinking and learning achievement through using Problem-based Learning with Open-Ended Questions in S 32103 Social Studies of Grade 11, in order to have the students obtaining score passing the criterion of 70% and at least 70% of all students obtaining score passing the criterion.  2) to develop learning achievement in S 32103 Social Studies of Grade 11, and learning achievement through using Problem-based Learning with Open-Ended Questions in order to have the students obtaining score passing the criterion of 70% and at least 70% of all students obtaining score passing the criterion.The target group comprised 25 students of grade 11, class 12, Yasothonpittayakom School, studying in the second semester of the 2022 academic year.  The results of the study were as follows: 1. There were 20 students passed the critical thinking skills which was 80%.  The mean was at 22.64 or 75.46%, revealed higher than the specified criterion.  2. There were 20 students passed learning achievement which was 80%.  The mean was at 24.80 or 82.66%, revealed higher than the specified criterion.

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.