การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส32104 ประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ร่วมกับคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส32104 ประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ร่วมกับคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14744

  การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส32104 ประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ร่วมกับคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

  ผู้วิจัย นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง

  ปีที่วิจัย 2565

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส32104 ประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ร่วมกับคำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 คนดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ 2) เครื่องมือสะท้อนผลการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการวิจัย พบว่า

  1. นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  80  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.64 คิดเป็นร้อยละ 75.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.80 คิดเป็นร้อยละ 82.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.