การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ติดป้ายกำกับ: 

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #15116

  <p class=”style22″><span style=”font-size: medium;”>ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา</span></p>
  <span style=”font-size: medium;”>ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์</span>

  <span style=”font-size: medium;”>ปีการศึกษา 2565</span>

  <span style=”font-size: medium;”>บทคัดย่อ</span>

   

  <span style=”font-size: medium;”>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา เครื่องมือประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพเท่ากับ 4.93 2) สื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน มีคุณภาพเท่ากับ 4.31 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า IOC ผ่าน 0.67 ทุกข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งมีค่าการประเมินเท่ากับ 4.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test พบว่า</span>

  <span style=”font-size: medium;”>1) สื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มีความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหาด้านการออกแบบ และด้านการนำไปใช้ อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม มีค่าเท่ากับ เท่ากับ 81.11/82.22 , 85.00/86.67 , 86.67/87.78 ตามลำดับ</span>

  <span style=”font-size: medium;”>2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05</span>

  <span style=”font-size: medium;”>3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยผังงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79</span>

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.