การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14466
  Sudarat sarana
  Participant

   <b>บทคัดย่อ</b>

    

   ชื่อเรื่อง<b>  </b><b>:  </b><b> </b>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับ

   แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถม

   ศึกษาปีที่  3<b>  </b>

   ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวสุดารัตน์  สารณะ  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล

   เขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลเขาชัยสน

   จังหวัดพัทลุง

   ปีที่วิจัย  :   ปีการศึกษา  2564

   —————————————————————————————————————————

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไข           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>จำนวน 4 ชุด 2)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน  เวลาเรียนจำนวน 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ และ 5) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) คำถามปลายเปิดจำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ              (t- test Dependent Samples)

   ผลการวิจัย  พบว่า

   1.  ผลการศึกษาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัด การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จากผู้เข้าร่วมการสนทนา จำนวน 30 คน พบว่า สภาพความจริงของคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ในปัจจุบันจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมดจำนวน 80 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.16 เท่านั้น และการจัดการเรียนการสอนยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้น้อยลง

   <b>ข</b>

    

   และเกิดภาวะถดถอยทางการเรียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

   1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 81.92/80.17
   2. ผลการทดลองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้

   3.1<b> </b>ประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ภาคเรียนที่ 2             ปีการศึกษา 2564 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26 คน มีค่าเท่ากับ  81.83/80.30

   3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัด            การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า t ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ  47.44  มีค่ามากกว่าค่า t  ที่ได้จากการเปิดตาราง (.01t<sub> 25</sub>=2.4851)

   3.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54

   1.  ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขพบว่า ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)<b> </b>ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.15 จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ  81.50  โดยทำการปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาของแบบฝึกทักษะ ภาษาที่ใช้  ภาพประกอบ ตัวอย่างการแสดงวิธีทำและหาคำตอบ แผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลา           ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงรูปเล่มของแบบฝึกทักษะให้มีความแข็งแรง  และสะดวกต่อการใช้งานต่อไป
  กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • You must be logged in to reply to this topic.