การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14500

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 34 แห่ง      โดยการสุ่มอย่างง่าย ได้จำนวน 6 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 2) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบ   การนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับการนิเทศแบบ SAISE           เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ    การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรงกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร             ของสถานศึกษาเอกชน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 2) กระบวนการของรูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย   S : Scanning การศึกษา รวบรวม ทบทวนข้อมูลและตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยการระดมความคิดและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา A : Analysis การวิเคราะห์หาตำแหน่งทางยุทธศาสตร์             I : Informing การสร้างความเข้าใจและร่วมคิดร่วมกันตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์    S : Supervise การดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาตามที่ได้ร่วมกันตัดสินใจ และ E : Evaluation การประเมินผลการนิเทศการศึกษาตามกิจกรรมที่กำหนดเกี่ยวกับ   การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) เงื่อนไขความสำเร็จในการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และผู้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

   

  1. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติรูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ประเมินโดยผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (= 4.23, S.D.=0.65) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.21, S.D.=0.48) และ 3) ผลประเมินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้นทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาระดับการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมทุกรายละเอียดของมาตรฐาน

  จากผลการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณานำรูปแบบการนิเทศแบบ SAISE เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารคุณภาพสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิต่อไป

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.