การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #15115

  ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ผู้วิจัย  :  นางสุมลฑา เพชรใส

  สถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ปีที่ทำการวิจัย  : 2565

  บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย และพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 109 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า องค์ประกอบหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ควรมี 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการกระจายอำนาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบทบาทของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการบริหารจัดการตนเอง และด้านการพัฒนาทั้งระบบ
  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 109 คน พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( เอ็กซ์บาร์ =4.30)
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.