การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #15125

  ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

  ผู้วิจัย            นายประจักษ์  บรรยง

  สถานที่           โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

  การศึกษา      2565

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษา             สู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  และ4)เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  ลำดับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 (ร่าง) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้วิจัยและคณะครูในโรงเรียน ส่วนที่ 2 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตาม แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประเมินพฤติกรรมคนดี 3 ประการของผู้เรียนได้แก่ เรียนดี คุณธรรมดี และทักษะชีวิติดี ก่อนและหลังใช้รูปแบบ ขั้นตอนที่ 4  ประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด                โดยการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบ

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านหลักสูตร (3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ที่สร้างขึ้นมี 7 องค์ประกอบได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การบริหารจัดการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการเสริมพิเศษ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (4) พฤติกรรมบ่งชี้คนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เรียนดี คุณธรรมดี และทักษะชีวิตดี (5) กระบวนการบริหารการสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (BTH Model) B = พฤติกรรมที่บ่งชี้คนดีที่ต้องการพัฒนา (Behavior) T = การทำงานเป็นทีม (Team)  H = การสนับสนุนและเกื้อกูล  (6) การประเมินผล  (7) เงื่อนไขความสำเร็จ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดีตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมคนดี 3 ประการของผู้เรียน ได้แก่ เรียนดี คุณธรรมดี และทักษะชีวิตดี ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองเขียด หลังใช้รูปแบบมีผลการประเมินในระดับดีสูงกว่าผลการประเมินก่อนใช้รูปแบบ และ 4) ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

   

   

   

   

   

   

   

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.