การพัฒนารูปแบบขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์ 7 ขั้น

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์ 7 ขั้น

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14535

  <table>
  <tbody>
  <tr>
  <td width=”130″><b>ชื</b><b>่</b><b>อเรื่อง</b></td>
  <td width=”396″>การพัฒนารูปแบบขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์ 7 ขั้น       เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ             เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”130″><b>ผู้วิจัย</b></td>
  <td width=”396″>นางสาวจินตนา  เกตุพิบูลย์

  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”130″><b>กลุ่มสาระการเรียนรู้</b></td>
  <td width=”396″>สุขศึกษาและพลศึกษา</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width=”130″><b>ปีการศึกษา</b></td>
  <td width=”396″>2563 – 2565</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <b> </b>

  <b> </b>

  <b>บทคัดย่อ</b>

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา       ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมจำนวนทั้งหมด 9 คน  ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบฯ โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบฯ  และหาคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 11 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบฯ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบโครงงาน จำนวน 2 คน ตัวแทนครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จำนวน 3 คน ตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน คือ ตัวแทนผู้ปกครอง 1 คน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 คน รวม 7 คน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบฯ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน รวมจำนวนทั้งหมด 9 คน  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบ t-test (Dependent Sample) วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Contents Analysis) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion)

   

  <b>ผลการวิจัยพบว่า </b>

  ผลการพัฒนารูปแบบขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  1. สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ตามวงจร PDCA ร่วมกับ PBL การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน และกิจกรรม         ที่จัดร่วมกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
  2. รูปแบบฯที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์ 7 ขั้น ได้แก่ขั้นที่ 1 Define (การกำหนดปัญหา)  ขั้นที่ 2 Plan (การวางแผน) ขั้นที่ 3 Do (การลงมือทำ) ขั้นที่ 4 Check   (การตรวจสอบผลการปฏิบัติ)  ขั้นที่ 5 Review (การทบทวนการเรียนรู้)  ขั้นที่ 6 Presentation  (การนำเสนอ) และขั้นที่ 7 Action (การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข) การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน     ชุดการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และกิจกรรมที่จัดร่วมกับบุคคลภายนอก             ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และคุณภาพของรูปแบบฯ มีความเหมาะสมและความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ โดยภาพรวมรูปแบบฯ มีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบฯ เอกสารประกอบการเรียน ชุดการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้านคุณภาพโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 มีประสิทธิภาพร้อยละ  84.31/83.08สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใช้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนใช้ และหลังการใช้มีค่าดัชนีประสิทธิผลโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.648 คิดเป็นร้อยละ 64.80 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดับมากที่สุด รวมทั้งนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานโครงงาน จำนวน 7 ผลงาน ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ในระดับมากที่สุด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ      ต่อรูปแบบฯ ในระดับมากที่สุด

   

  <b>คำสำคัญ</b>: รูปแบบ/การจัดการเรียนรู้วงล้อสร้างสรรค์  7 ขั้น /เอกสารประกอบการเรียน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.