การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้แอพพลิเคชั่น A – Math เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎรส่งเสริม

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้แอพพลิเคชั่น A – Math เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎรส่งเสริม

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #15133
  boosayamas Nontayo
  Participant

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบปกติ และการใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแอปพลิเคชัน A – Math วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับแอปพลิเคชัน A – Math

   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบปกติ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 แผน เวลาที่ใช้สอน 18 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 3) แอปพลิเคชัน A-Math 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ แบบอัตนัย เติมคำตอบ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    

   ผลการศึกษาพบว่า

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแอปพลิเคชัน A – Math สูงกว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบปกติ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับแอปพลิเคชัน A – Math
  กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • You must be logged in to reply to this topic.