อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมที่มีผลต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมที่มีผลต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #15111

  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปของตัวแปรคุณลักษณะพื้นฐานบุคคล ความทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน         นายร้อยตำรวจ และ 2) อิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานบุคคล ความทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งแนวทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 120 ราย ใช้การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการบันทึกสนามกับนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 11 ราย ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 พบว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3.00–3.49 ส่วนใหญ่ใช้บริการห้องสมุดบางครั้งและมีความพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด ในภาพรวมเรื่องทันสมัยพบว่า ห้องสมุดมีความทันสมัยระดับปานกลาง และเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกพบว่า ห้องสมุดมีความพร้อมในระดับดี ส่วนผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุด ส่วนคุณลักษณะพื้นฐานบุคคลมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลผลรวมสูงที่สุดต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

  #15112

  The purposes of this research were to study 1) generality of personal characteristic, modernization, convenience, service of staff and use services library royal police cadet academy and 2) The influence of personal characteristic, modernization, convenience, services of staff involvement to use service library royal police cadet academy. This study was conducted by applying 2 research methodologies. Quantitative approach, questionnaire was used to collect data from 120 of police cadet. The data was

  analyzed using descriptive statistics, path analysis. Qualitative approach, in-depth interview, focus group, observation, field notes was conducted with 8 police cadet were used. The results indicated to answer research objective 1 that almost police cadet had GPA between 3.00–3.49, used library services occasionally and satisfied with the services of library staff. The library was up to date, moderately and a good readiness to convenience the service of staff had the most direct influence to the use of service library of the Royal Police Cadet Academy. In another hand personal characteristic had the most detour and total influence to use service library royal police cadet academy

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • You must be logged in to reply to this topic.