แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14499

  ชื่องานวิจัย          แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

  วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

  ผู้วิจัย                    นางวิร์ธิมา กันยายน

  ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ปีที่พิมพ์               2566

  บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Design) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อทดลองแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) เพื่อการประเมินผลแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 415  คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 453 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนอย่างละ 1 ชุด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี (mixed methods) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) และนำเสนอผลโดยพรรณนาความ

  ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล            วัดป่าแพ่ง  จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้

  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ คุณภาพผู้เรียนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ไม่ค่อยเหมาะสมและต่อเนื่อง
  2. ผลการหาแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาจากการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามและสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เกี่ยวข้องพบว่าแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง    จังหวัดเชียงใหม่   ควรประกอบ ด้วย 5 ด้าน ได้แก่  1)  ด้านการมุ่งนําการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ   2) ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 3) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 4) ด้านการใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน  และ 5) ด้านการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
  3. ผลการศึกษาผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

  3.1  ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.67,  s = 0.08)      ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

  3.2  ความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.64, s = 0.09)    ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

  ในด้านผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่พบว่ารูปแบบมีค่าประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  4.53  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00 – 4.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.77, s = 0.11)

  1. ผลการประเมินผลและพัฒนาแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
  2. แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ควรประกอบ ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การมุ่งนําการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ ด้านที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ด้านที่ 3 การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ด้านที่ 4 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และด้านที่ 5 การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.79, s=0.17)
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.